Le Belle Vastgoed

Huurders Informatie

Standaard Huurovereenkomsten:

Standaard huurovereenkomst Kantoor/bedrijfsruimte

Standaard huurovereenkomst Woonruimte

Standaard huurovereenkomst Winkelruimte

Uitleg huurverhoging

Per 1-1-2018 ten behoeve van onze huurders geven wij hierbij een korte uitleg betreffende de huurindexering per 1 januari 2018 zoals vermeld in uw huurovereenkomst in artikel 4.5 en de algemene bepalingen artikel 9.1 tm 9.4

U kunt de huurverhoging zelf berekenen op de site van www.CBS.nl onder het knopje huurmodule, dit gaat alsvolgt:

Boven en onder de streep kiest U in vak 1 voor CPI alle huishoudens

In vak 2 vult U de huidige huur in.

Boven de streep (vak 3)  kiest u vervolgens voor september 2017, dit is het indexcijfer van 4 maanden voor de huuraanpassing (per 1-1-2018)

Onder de streep kiest U voor de maand die ligt 4 maanden voor de vorige huuraanpassing (bij de meeste huurders zal dit september 2016 zijn omdat er meestal per 1 januari wordt aangepast)

Vervolgens wordt automatisch de nieuwe huur wordt berekend.

Verplichtingen huurder woonruimte:

De hoofdverplichting van de huurder van woonruimte is de huurprijs op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen. Verder dient de huurder zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen. Dit betreft een zorgverplichting ten aanzien van de zaak alsook jegens zijn omgeving (bijvoorbeeld geen overlast veroorzaken).

Voorts is de huurder verplicht de zaak te gebruiken conform de overeengekomen bestemming en is hij verplicht op zijn kosten kleine herstellingen en reparaties uit te voeren, tenzij deze nodig zijn geworden door tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken. Onder kleine herstellingen vallen bijvoorbeeld het vervangen van kranen, stopcontacten, schoonhouden en ontstoppen van gootstenen en toiletten etc. Het gaat er wel steeds om dat de kosten van de kleine herstellingen gering moeten zijn.

Daarnaast dient de huurder dringende reparaties en/of renovaties te gedogen. Uitgangspunt is en blijft dat verhuurder de huurder het rustig huurgenot dient te verschaffen, maar dat een dringende reparatie/renovatie mogelijk moet zijn, ook al vormt dit een inbreuk op het huurgenot. Zo kan de verhuurder er bijvoorbeeld belang bij hebben met renovatie te voorkomen dat er gebreken aan het gehuurde ontstaan, waarvoor hij aansprakelijk is.

Tot de verplichtingen van de huurder behoort ook de teruggave- en opleveringsplicht. De huurder dient het gehuurde bij het einde van de huur weer ter beschikking te stellen aan verhuurder. Als er tussen partijen bij aanvang van de huur een beschrijving is opgemaakt van het gehuurde, dan dient de huurder het gehuurde in diezelfde staat op te leveren, met uitzondering van geoorloofde veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom, normaal gebruik en ‘wear and tear’ is teniet gegaan of beschadigd.

Verplichtingen huurder bedrijfsruimte:

De huurder dient onder meer de huurprijs op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen, zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen, verplicht is de zaak te gebruiken conform de overeengekomen bestemming, op zijn kosten kleine herstellingen en reparaties dient uit te voeren en het gehuurde terug te geven en op te leveren in de oorspronkelijke staat.

Actueel aanbod

Wij beheren een vastgoed portefeuille in groot-Amsterdam